کمرشکن بار ترافیکی

1 پست

باربری کمرشکن

برای جابجایی بارهای ترافیکی با کمرشکن دومحور و سه محور میتوانید از انواع تریلی کمرشکن از تهران به شهرستان استفاده نمایید